Środki pomocnicze

Lista środków pomocniczych oraz wymagania dotyczące personelu wydającego te produkty.

Zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie.

Czynności niezbędne do zaopatrzenia świadczeniobiorcy w wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym wymagające przystosowania do potrzeb świadczeniobiorcy, wymienione w załączniku do rozporządzenia MZ

W każdym miejscu obsługi świadczeniobiorców, w godzinach realizacji świadczeń, stała obecność:
1) osoby z co najmniej wykształceniem średnim oraz kwalifikacjami nabytymi do dnia 10 lutego 2009 r w ramach kursu z zakresu towaroznawstwa materiałów medycznych według programu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia organizowanego zgodnie z § 1 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
10 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych (Dz. U. Nr 23, poz. 196) oraz z co najmniej rocznym stażem pracy w zakresie zaopatrzenia w środki pomocnicze lub
świadczeniobiorcy w wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym wymagające przystosowania do potrzeb świadczeniobiorcy, z zakresu protetyki słuchu, wymienione w załączniku do rozporządzeniu MZ.
słuchu**, z co najmniej rocznym ogólnym stażem pracy w zawodzie.
świadczeniobiorcy w wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym wymagające przystosowania do potrzeb świadczeniobiorcy, z zakresu optyki okularowej, wymienione w załączniku do rozporządzeniu MZ.
1) optyka okularowego*** lub
2) optometrysty****
– z co najmniej rocznym ogólnym stażem pracy w zawodzie,
a w przypadku zaopatrzenia w soczewki kontaktowe również lekarza okulisty (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa).
2) technika ortopedy* lub
3) fizjoterapeuty* lub
4) technika farmaceutyczny* lub
5) magistra farmacji
6) pielęgniarki lub
7) lekarza (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa)

 

Lista i kody produktów:

O.069 Rękaw uciskowy płaskodziany z krytym szwem, bez zawartości bawełny, z uciskiem nie mniejszym niż 20 mmHg
O.070 Nogawica uciskowa płaskodziana z krytym szwem, bez zawartości bawełny, z uciskiem nie mniejszym niż 30 mmHg
P.077.00 Epiproteza oka – dla dorosłych
P.077.01 Epiproteza oka – dla dzieci
P.078.00 Proteza oka – dla dorosłych
P.078.01 Proteza oka – dla dzieci
P.088 Krtań elektroniczna (aparat wspomagający mowę)
P.089 Rurka tracheostomijna wraz z zapasowym wkładem
P.090 Cewniki jednorazowe do odsysania górnych dróg oddechowych do 180 sztuk
P.091.00 Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej 10 sztuk (obejmujące wkłucie, łącznik i dren) -pacjenci powyżej 26 rż.
P.091.01 Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej 10 sztuk (obejmujące wkłucie, łącznik i dren) – pacjenci do ukończenia 26 rż.
P.091.02 Zestawy infuzyjne do osobistej pompy insulinowej 10 sztuk (obejmujące wkłucie, łącznik i dren) – kobiety ciężarne
P.092 Proteza piersi
P.093 Peruka
P.094 Cewniki zewnętrzne do 30 sztuk
P.095 Cewniki urologiczne do 4 sztuk
P.096 Cewniki jednorazowe urologiczne do 180 sztuk miesięcznie lub w równowartości ich kosztu jednorazowe hydrofilowe cewniki urologiczne
P.096.H Cewniki jednorazowe urologiczne hydrofilowe
P.096.Z Cewniki jednorazowe urologiczne do 180 sztuk miesięcznie
P.097 Worki do zbiórki moczu z odpływem do 12 sztuk
P.098 Worki do zbiórki moczu w ilości do 12 sztuk w przypadku nefrostomii lub w równowartości ich nabycia inny sprzęt urologiczny (np. cewniki urologiczne, paski mocujące itp.)
P.099.I Sprzęt stomijny – stomia na jelicie cienkim (ileostomia)
P.099.K Sprzęt stomijny – stomia na jelicie grubym (kolostomia)
P.099.U Sprzęt stomijny – stomia na układzie moczowym (urostomia)
P.100.PM N – Pieluchomajtki do 60 sztuk miesięcznie lub zamienniki do 60 sztuk miesięcznie
P.101.PM Z – Pieluchomajtki do 60 sztuk miesięcznie lub zamienniki do 60 sztuk miesięcznie
P.102.00 Aparat z maską do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (obejmujący aparat, maskę twarzową lub nosową oraz sprężarkę) – dla dorosłych
P.102.01 Aparat z maską do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego (obejmujący aparat, maskę twarzową lub nosową oraz sprężarkę) – dla dzieci
P.103 Nebulizator (generator aerozolu)lub głowica do inhalatora membranowego
P.104 Sprężarka powietrza lub inhalator membranowy
P.105 Sprzęt do indywidualnej fizjoterapii układu oddechowego urządzenia do drenażu, wytwarzające podwyższone lub zmienne ciśnienie wydechowe
P.113 Pas przepuklinowy pachwinowy jednostronny
P.114 Pas przepuklinowy pachwinowy obustronny
P.115 Pas brzuszny
P.116 Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna
P.117 Materac przeciwodleżynowy (z wyłączeniem materacy piankowych)