Protetyka słuchu

Protetyk słuchu – wymagania dotyczące personelu.

Zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie.

Czynności niezbędne do zaopatrzenia świadczeniobiorcy w wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym wymagające przystosowania do potrzeb świadczeniobiorcy, z zakresu protetyki słuchu, wymienione w załączniku do rozporządzeniu MZ.

W każdym miejscu obsługi świadczeniobiorców, w godzinach realizacji świadczeń, stała obecność protetyka słuchu**, z co najmniej rocznym ogólnym stażem pracy w zawodzie.

**protetyk słuchu:
1) ukończenie studiów wyższych na kierunkach lub w specjalności protetyka słuchu obejmujących co najmniej 700 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu protetyka słuchu i uzyskanie tytułu licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera,
2) ukończenie szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego protetyk słuchu lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie protetyk słuchu,
3) posiadanie co najmniej 2-letniego doświadczenia zawodowego w pracy w gabinecie protetyki słuchu i ukończenie do dnia 1 października 2010 r. kursu z zakresu protetyki słuchu organizowanego przez szkołę wyższą kształcącą w zakresie akustyki lub Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, obejmującego co najmniej 108 godzin kształcenia w zakresie niezbędnym do przygotowania do wykonywania zawodu protetyka słuchu,
4) uzyskanie dyplomu mistrza w zawodzie protetyk słuchu.

 

Produkty oraz kody:

P.084.00 Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne przy jednostronnym ubytku słuchu, albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne przy obustronnym ubytku słuchu – pacjenci powyżej 26 rż.
P.084.01 Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne przy jednostronnym ubytku słuchu, albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne przy obustronnym ubytku słuchu – pacjenci do ukończenia 26 rż.
P.085.00 Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne przy jednostronnym ubytku słuchu, albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne przy obustronnym ubytku słuchu; z wyłączeniem aparatów słuchowych mocowanych na stałe – pacjenci powyżej 26 rż.
P.085.01 Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne przy jednostronnym ubytku słuchu, albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne przy obustronnym ubytku słuchu; z wyłączeniem aparatów słuchowych mocowanych na stałe – pacjenci do ukończenia 26rż.
P.086.00 Wkładka uszna wykonana indywidualnie – pacjenci powyżej 26 rż.
P.086.01 Wkładka uszna wykonana indywidualnie – pacjenci do ukończenia 26 rż.
P.087.01 Systemy wspomagające słyszenie